Działkowcy istnieje możliwość składania deklaracji przystąpienia do Programu usuwania azbestu realizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i planowanego do realizacji w 2024r.

 

Druki deklaracji i wymaganych załączników są dostępne na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia bip.um.wroc.pl Termin składania Deklaracji na bieżący rok do Urzędu Miejskiego Wrocławia upływa w dniu 31 stycznia 2024r. Deklaracje niekompletne lub złożone po ww. terminie nie będą uwzględniane przy realizacji Programu w roku 2024. Dokumenty sporządzane są przez użytkowników poszczególnych działek.

 

Zwraca się uwagę, że przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

 

W ramach Programu wykonawca wybrany przez miasto w trybie zamówienia publicznego na terenach ogrodów działkowych, bezpłatnie wykona prace polegające na demontażu wyrobów azbestowych, ich transporcie oraz unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Program usuwania azbestu termin do 31 01.2024

12 stycznia 2024

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS