Poza zainteresowaniem mediów i tym samym informowania społeczeństwa o procesie legislacyjnym. W sejmie zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl . odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 1295).

 

 

Z analizy sprawozdania ww. Komisji z prac nad przedmiotowym projektem ustawy wynika, że w przypadku uchwalenia i podpisania ww. projektu ustawy, wejdą w życie  niekorzystne dla ROD i działkowców zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi m.in.:

 

- zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD.

 

Maksymalna stawka opłaty wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. 

W praktyce oznacza, że ROD jeszcze w 2021 r. za wywóz jednorazowy  pojemnika 1100 litrów zamiast 58,20 zł zapłacą - 228,68 zł.

Co daje nam blisko 300% podwyżki. Patrząc w skali całego sezonu opłaty z tego tytułu z 16 245 zł wzrosną do 64 982zł.

 

Przekładając na 1 m/kw działki opłata ogrodowa może wzrosnąć o blisko 0,35zł. Obliczając dla działki o powierzchni 250 m/kw podwyżka opłaty ogrodowej może wynieść blisko 87,5 zł z tytułu samego podatku śmieciowego.

 

Należy pamiętać jednocześnie, że z każdym rokiem dochodzą inne podwyższone stawki m.in. z tytułu wzrostu cen - towarów i usług, wzrostu minimalnego wynagrodzenia z każdej umowy o świadczeniu pracy, podatków i opłat cywilno-prawnych.

 

 

  • Ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będzie teraz ponownie rozpatrywany przez Sejm RP. Zgodnie z informacjami na www.sejm.gov.pl, najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 7-8 lipca 2021 r.

 

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej”, jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html  i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień również do pozostałych posłów RP.

 

Wykaz posłów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A.

 

 

 

PILNE - w sejmie prace 
              nad nowelizacją ustawy "śmieciowej"

05 lipca 2021

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS