biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

Jak ułożyć instalację elektryczną na działce?

W ogrodzie, w którym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej bądź już istnieje, dużym kłopotem dla działkowców  okazuje się wykonanie instalacji elektrycznej  na własnej działce.  Instalacja elektryczna dla chcących doprowadzić do swojej altanki prąd winna być przemyślana, bo przecież chcemy uniknąć niepotrzebnych uszkodzeń  roślin , ścieżek i trawnika. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady nr 285/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad korzystania z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych §1 ust.1 pamiętajmy, że przed przystąpieniem jakichkolwiek prac musimy udać sie do Zarządu ROD, celem uzyskania zgody wydanej w formie uchwały do przyłączenia się do sieci ogółnoogrodowej załączając jednocześnie  rysunek w formie szkicu, proponowanej trasy poprowadzenia przewodu elektrycznego. Po uzyskaniu zgody możemy przystąpić do dalszych prac.

21 stycznia 2016

Jak rozprowadzić instalację elektryczną?

 

Jeżeli prąd na działce jest nam potrzebny wyłącznie do koszenia trawy lub używania sprzętów elektrycznych związanych z pielęgnacją naszego ogródka, powinniśmy zastosować skrzyknę z tworzywa sztucznego osadzonego na małym betonowym fundamencie zamykanej szczelnymi drzwiczkami. . Wskazane jest, aby skrzynka miała wysoki stopień szczelności IP 67, czyli była pyłoszczelna i odporna na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie.

Gniazda wtyczkowe instalowane na otwartym terenie powinny mieć obudowę hermetyczną, pyło- i strugoszczelną, oznaczaną symbolem IP 65. Muszą także mieć styk ochronny (bolec) albo styk ochronny podwójny umieszczony na obrzeżu gniazda (system „schuko”).

Ustalając trasę przewodów, warto także wziąć pod uwagę rozmieszczenie utwardzonych ścieżek, żeby w razie konieczności odkrycia kabla nie niszczyć ich nawierzchni. W obwodach zasilających odbiorniki stałe lub gniazda wtyczkowe znajdujące się na terenie ogrodu trzeba stosować kable przystosowane do układania w ziemi, które oprócz izolacji poszczególnych żył mają jeszcze płaszcz ochronny z PCW. Są to kable typu YKY (-żo) z jedną żyłą w izolacji żółto-zielonej.

Układanie kabli elektrycznych w ziemi.

 

Przy układaniu kabla elektrycznego w ziemi pamiętajmy, że musi być on ułożony na głębokości 70 cm. Jeżeli nad kablem zaplanowane jest wykonanie ścieżki, wówczas możemy ułożyć go na głębokości 50 cm, a gdy umieścimy go w rurze osłonowej - nawet 40 cm. Wykopywany rów winien być 10 cm głębszy ponieważ przed ułożeniem kabla musimy zastosować podsypkę z piasku, chyba, że grunt jest piaszczysty, wtedy podsypka nie jest konieczna. Następnie od góry kabel przysypujemy 10-centymrtrową warstwą piasku, a resztę wykopu wypełniamy gruntem rodzimym pamiętając, że do wykopu nie wrzucamy cegieł ani innych kształtek ceramicznych, ponieważ mogły by uszkodzić izolację kabla. Również należy pamiętać, że 25 cm nad kablem wzdłuż jego całej trasy układamy taśmę ostrzegawczą z niebieskiej folii. Jeżeli układany kabel nie ma osłony na całej długości, powinniśmy założyć ją przynajmniej tam, gdzie jest on narażony na uszkodzenia mechaniczne tj.

  • w miejscach wprowadzania do altanki
  • w przejściach przez ścianę lub strop
  • na odcinkach biegnących na słupach albo prowadzonych po ścianie zewnętrznej altanki
  • na skrzyżowaniach z innymi sieciami podziemnymi i innymi kablam

Tam, gdzie kabel krzyżuje się z rurami wodociągowymi, kanalizacyjnymi lub gazowymi oraz z innymi kablami, rura osłonowa powinna sięgać po 50 cm w obie strony poza miejsce skrzyżowania. Odległość w pionie między kablem a krzyżującym się z nim albo biegnącym równolegle do niego rurociągiem nie może być mniejsza niż 50 cm. Odległość w poziomie między dwoma kablami ułożonymi równolegle musi wynosić co najmniej 10 cm. Jako osłony kabli można stosować rury z PCW sztywne, gładkie albo elastyczne, karbowane. Ich średnica musi być o co najmniej 50% większa od średnicy kabla. Przepusty przez ściany i stropy robi się z rur z PCW lub stalowych. W ścianach zewnętrznych układa się je z lekkim spadkiem na zewnątrz i uszczelnia, aby zapobiec dostawaniu się wody opadowej do wnętrza budynku.

 

Tak wykonaną instalację elektryczną zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Krajowej Rady, zgłaszamy do Zarządu ROD, który na podstawie dokonanego przeglądu i akceptacją indywidualnego podłączenia przez elektryka ogrodowego winien zawrzeć z nami stosowna umowę regulująca zasady korzystania z energii elektrycznej.

 

Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali i przestrzegali podstawowe zasady korzystania z energii elektrycznej wynikającej z charakteru i funkcji naszej działki, a jest to w szczególności uprawa i zagospodarowywanie oraz wypoczynek. W przypadku wykorzystywania energii elektrycznej do innych celów, a zwłaszcza do celów zarobkowych, bądź służących do zaspokajania i skupiania naszych potrzeb życiowych stanowić będzie podstawę do odłączenia energii przez Zarząd ROD i sankcji przewidzianych w ustawie o ROD.

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.